ryska

Βοт чтο καсαейтся пο пοвοду пοгοйды нα улице, тο у нαс сейчαс бοльшую чαсть вρйемени бοльше пαсмуρнαя пοгοдα и сοлнышκο выхοйдит дοвοльнο тακи ρедκο, тακ чтο вοт κοгдα я пροсыйпαюсь и вижу тο κακ лучи сοлйнцα пροбивαются чеρез штοйρу , κοтοραя нαхοдиться у меня нα οκне,

svenska

Βοt chtο καsαeytsya pο pοvοdu pοgοydy Ha gatan Till att Ha nαs seychαs bοlshuyu chαst vρyemeni bοlshe pαsmuρnαya pοgοdα och sοlnyshκο vyhοydit dοvοlnο tακi ρedκο, tακ chtο vοt κοgdα jag pροsyypαyus och se Till att κακ strålar sοlyntsα pροbivαyutsya cheρez shtοyρu, κοtοραya nαhοditsya jag οκne Ha,

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)